STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

16.04.2018

Článok 1

Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: Oz Sofik krajší život pre mačky
1.2 Sídlo občianskeho združenia: Sovietskej armády 402, 925 72 Selice

Článok 2

Ciele

2.1 Občianske združenie si kladie za cieľ pomoc pouličným mačkám, najmä poskytovanie
veterinárnej starostlivosti a zabezpečenie. Vytvorenie útulku, kde budú mačky pravidelne
veterinárne ošetrené a špecializované pred následným umiestnením do nových domovov.
Zabezpečovanie kastrácii pouličným a túlavých mačiek, ktorým účelom bude postupne
znižovanie počtu túlavých mačiek. Poskytovať majiteľom alebo nálezcom mačiek pomoc pri
záchrannej akcii. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy vo veciach týkajúcich sa
kastračného programu. Zabezpečovanie prevádzky internetovej stránky na FB OZ Sofik krajší
život pre mačky. Šírenie osvety a publikovať kastrácie a ich dôležitosť, spolupráca s inými
združeniami podobného charakteru a poskytovanie poradenstva a pomoci majiteľom mačiek.
2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä
- organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské, charitatívne a kultúrne
aktivity a podujatia,
- organizovať burzy na podporu záchrany mačiek,
- realizovať publikačné a konzultačné aktivity,
- presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a
- uskutočňovať iné podporné aktivity.

Článok 3

Členstvo

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá
súhlasí so stanovami združenia.
3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača
o členstvo.
3.3 Členovia združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia,
- voliť a byť volený do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
3.4 Členovia združenia majú povinnosti
- dodržiavať stanovy združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
3.5 Zánik členstva
- vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo
združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
- zánikom združenia,
- vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
- vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti,
alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4

Orgány združenia

4.1 Orgánmi združenia sú
- najvyšší orgán - Rada členov
- štatutárny orgán - Predseda
4.2 Najvyšší orgán
- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
- volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu
- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
- schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu
- rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením.
- schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred
- najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.
4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.
4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami
najvyššieho orgánu.
4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu je 1 rok.
4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov
združenia a vlastnoručný podpis.

Článok 5

Zásady hospodárenia
5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od
právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.
5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia